نوازندگان ثابت

فربد لطیفیبهزاد جعفریانمسعود نوروزی نیما مستشیریمتین نوروزی

سید بردیا شمسسید حسام حسینی مهنوش خسروی
علیرضا محمدیسینا افتخاری نیاهانیه باباربیع
لیدا ارغوانی فردمرجان نیکزاد
امیررضا علیزادهسهیل بهمنزهرا اسدیجعفر رستمیسوگل دستمالجیمحمد حسین سرافراز المیرا رحمانیماهرخ شریف زاده

امین شکوهیآوا پورنادرروشنک نوشیمهسا میربهشتیحامد جوهرستانی

نوازندگان ثابت ارکستر رتوریک فربد لطیفی بهزاد جعفریان مسعود نوروزی نیما مستشیری سید بردیا شمس سید حسام حسینی

Comments are closed